همبندی ساختمان

  شرکت فنی و مهندسی توان رسانای کادوس آماده اجرای انواع سیستم های اتصال زمین و همبندی ساختمان در گیلان و رشت می باشد. قبل از اجرای همبندی در ساختمان لازم است شناختی از چرایی آن داشته باشیم، در ابتدا بیایید، ببینیم،  مفهوم و اهمیت اجرای همبندی چه می باشد.

 

اختلاف پتانسیل:

مفهوم اختلاف پتانسیل

عامل جاری شدن جريان در مصرف كننده های الکتريکی اختلاف پتانسيل در دو سر مصرف كننده است.

  اگر پتانسيل دو سر مصرف كننده (R) یکسان باشد، (𝑉_𝐴  با 𝑉_𝐵  برابر باشد) بنابراين جريانی در مصرف كننده جاری نمی شود. روش همبندی نيز برای حفاظت از جان اشخاص در برابر عبور جريان به همين صورت عمل می كند. در اين روش اگر شخصی قسمت فلزی دستگاه برق دار كه سيم فاز به آن متصل شده را لمس كند، چون نقطه تماس دست با بدنه فلزی و ولتاژ پای شخص بر روی زمين هم پتانسيل مي شود، بنابراين ولتاژ تماس صفر شده و جريانی از بدن شخص عبور نمی كند. در يك سازه بتنی كه تمامی اجزای داخلی به صورت يکپارچه به  هم متصل شده اند نيز ولتاژ نقاط مختلف در صورت اجرای همبندی، هم پتانسيل خواهند بود.

همبندی ساختمان در گیلان و مزایای آن:

 • جلوگیری از برق گرفتگی ناشی از تماس غیر مستقیم به کمک هم ولتاژ کردن نقاط در دسترس
 • کاهش خطر آتش سوزی های ناشی از برق
 • حفاظت از آسیب دیدن تجهیزات الکترونیکی مخابراتی و اتوماسیون
 • کاهش مقاومت سیستم زمین ساختمان و افزایش سرعت عمل کرد وسایل حفاظتی
 • کاهش اثرات الکتریسیته ساکن و کمک به بهبود سازگاری الکترومغناطیسی که موجب کاهش تداخل امواج الکترومغناطیسی می شود
 • ایجاد مسیرهای متعدد موازی برای هدایت جریان های صاعقه به سمت زمین و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از آن بر روی تجهیزات الکتریکی و اشخاص
 • رفع نگرانی های ناشی از عدم اطمینان به عملکرد وسایل حفاظتی به کمک هم بندی اضافی
 • ایمن سازی به وسیله هم بندی اضافی در ساختمانهایی که مقاومت کل سیستم زمین بیش از حد مجاز بوده و امکان کاهش آن نیست.

اجرای همبندی در گیلان

فیلم نمونه اجرای همبندی در استان گیلان

مطابق بند پ1-2-8 مبحث 13 مقررات ملی ساختمان در هر ساختمان یک هم­بندی اصلی باید کلیه قسمت های زیر را از نظر الکتریکی به یکدیگر وصل کند:

 • هادی حفاظتی اصلی (PE یا PEN)
 • هادی خنثی (N)
 • لوله های اصلی فلزی آب، گاز یا بالارو (رایزرها) تاسیسات از هر نوع از قبیل سیستم های برودتی و حرارتی، فاضلاب و غیره
 • ریل های کابین و ریل های وزنه تعادل آسانسورهای کششی و جک آسانسورهای هیدرولیکی
 • قسمتهای اصلی فلزی ساختمانها (اسکلت فلزی و آرماتورهای بتن مسلح فونداسیون)
 • الکترود های اصلی و فرعی اتصال زمین

موارد طرح و جزئیات اجرای همبندی اصلی در دستورالعمل شورای مرکزی آورده شده که در ادامه به تفصیل اشاره می گردد.

 

طراحی و ایجاد شبکه همبندی ساختمان در گیلان:

  طراحی و اجرا با هادی همبندی (سیم مسی نمره 16 میلی متر مربع و یا میلگرد با سایزحداقل 8 میلی متر مستقل از آرماتورهای سازه) در فونداسیون و همه طبقات ساختمان انجام می شود که معطوف به تولید نقشه در پلان های ذیل میباشد:

1-پلان همکف: در تمامی شناژهای ارتباطی

همبندی ساختمان در گیلان | همبندی ساختمان در رشت | همبندی اصلی در گیلان

 

2- پلان سقف بام : در تمامی شناژ ها و تیرهای فلزی

همبندی ساختمان در گیلان | همبندی ساختمان در رشت | همبندی اصلی در گیلان

 

 

3- پلان طبقات:

الف: در شناژها یا تیرهای فلزی پیرامونی سقف

ب-شناژها یا تیرهای فلزی پیرامونی چهار چوب راه پله و آسانسور

ج- شناژها یا تیرهای فلزی در طول و عرض ساختمان حداقل در هر 20 متر

د-یکی از شناژها یا تیرهای فلزی در هر حمام، دستشویی ، آشپزخانه ، آبدارخانه ، رختشوی خانه و سایر فضاهایی که به طور معمول در کف آنها آبریزی می شود.

همبندی ساختمان در گیلان | همبندی ساختمان در رشت | همبندی اصلی در گیلان

 

4- پلان سقف موتورخانه آسانسور و خرپشته:

شناژها یا تیرهای فلزی پیرامونی هر سقفهمبندی ساختمان در گیلان | همبندی ساختمان در رشت | همبندی اصلی در گیلان

5- پلان رایزر دیاگرام و دیتیل های اجرایی:

الف- تمامی ستونهای واقع در گوشه ساختمان در همه طبقات

ب-در هر 20 متر از طول وعرض ساختمان حداقل یک ستون در همه طبقات

ج- یکی از ستونهای شفت راه پله در همه طبقات

د- تمامی ستونهادر هر خرپشته و هر موتورخانه آسانسور

 

 

 

 

 

 

 

 

همبندی ساختمان در گیلان | همبندی ساختمان در رشت | همبندی اصلی در گیلان

مراحل اجرایی همبندی ساختمان در گیلان:

1-       اجرای شبکه همبندی اصلی در فونداسیون

هادی همبندی با رنگ تیره تر مشخص شده و در ساختمان های بتنی در داخل بتن مدفون می شود.

2-   اجرای شبکه همبندی اصلی در ستونهای چهار گوشه ساختمان و یک ستون راه پله

3-اجرای شبکه همبندی اصلی در سقف اول (دورتادور ساختمان و راه پله )

4- اجرای شبکه همبندی اصلی در ستونهای طبقه بعدی

5-اجرای شبکه همبندی اصلی در سقف بعدی

6-اجرای شبکه همبندی اصلی در بام ساختمان (همه شناژها)

توضیحات اجرایی سازه بتنی:

 • میلگرد همبندی میتواند یکی از میلگردهای موجود (میلگردهای اصلی) در شناژها یا ستونهای سازه و یا یک میلگرد اضافی باشد که به میلگردهای موجودسازه اضافه شده است. به­کارگیری میلگردهای موجود سازه به­ عنوان میلگرد همبندی، منوط به کسب اجازه از مهندس ناظر سازه است.
 • میلگردهای اضافی همبندی بایستی با سیم آرماتوربندی معمولی یا سیم مسی مفتولی به میلگردهای اصلی سازه بسته شوند. (تعداد بست و روش بستن آنها مانند میلگردهای اصلی سازه است(
 • اتصال الکتریکی مطمئن بین قطعات میلگرد همبندی (اعم از میلگرد موجود یا اضافی) به وسیله جوشکاری (با استفاده از ترانس جوش معمولی) به وجود می­آید.

همبندی ساختمان در گیلان | همبندی ساختمان در رشت | همبندی اصلی در گیلان
تمامی قطعات شبکه همبند می بایست از طریق اتصالات الکتریکی مطمئن به یکدیگر وصل شود به نحوی که مقاومت الکتریکی بین اجزای این شبکه به حداقل ممکن کاهش یابد این اتصالات باید در همه نقاط ذیل برقرار شود:

 • در تمامی نقاطی که:
 • قطعات شبکه همبند دو تکه شده اند.
 • گوشه های ساختمان که قطعات شبکه همبند از دو طرف به هم می‌رسند.
 • انشعاباتی که از یک قطعه از شبکه همبند گرفته می‌شود. (سه راهی ها)
 • قطعات طولی و عرضی شبکه همبند از روی هم عبور می‌کند. (چهارراهی ها)
 • در هر جا که شبکه افقی یک طبقه، به یک ستون متصل می‌شود

اتصال شبکه همبندی:

 برای اتصال شبکه همبند شده به اتصال زمین ساختمان از یک قطعه فولادی به نام قطعه اتصال استفاده می‌شود این قطعه یک تکه نبشی فولادی معمولی به ابعاد   50x50x5 میلی متر یا بزرگتر و به طول حداقل ۵ سانتیمتر است یکی از صفحات نبشی به هادی همبندی موجود در ستون، جوشکاری می‌شود و صفحه دیگر برای اتصال شبکه همبند به هادی ارتباطی بین اتصال زمین ساختمان و شبکه همبند شده به کار می‌رود.

 

توضیحات اجرایی سازه فولادی:

در سازه های اسکلت فلزی که تیرها و ستونها با استفاده از پیچ و مهره به یکدیگر متصل شده‌اند برای ایجاد اتصال الکتریکی مطمئن بین قطعات فلزی شبکه همبند (مثلاً اتصال الکتریکی تیر به ستون) از یک قطعه سیم مسی رابط (JUMPER) استفاده می شود.

توضیح: اتصالات جوشی قطعات فلزی خود به خود از نظر الکتریکی مطمئن بوده و نیاز به اتصال اضافی ندارند.همبندی سازه فولادی

 

 

دانلود فایل دستورالعمل همبندی (شورای مرکزی)