برچسب انرژی انواع ساختمان                 مشاوره و ممیزی انرژی          استقرار سیستم مدیریت انرژی مطابق ایزو 50001:2018

شرکت توان رسانای کادوس مجری مدیریت مصرف انرژی در گیلان و رشت، استقرار استاندارد ایزو 50001 ، برچسب گذاری انرژی انواع ساختمان ها در استان گیلان می باشد.

انرژی توانایی انجام دادن کار است. انرژی می تواند چیزی را جابجا کند یا ماده ای را دگرگون کند. انرژی می تواند بصورت های گرمایی، الکتریکی، شیمیایی، هسته ای، تابشی، جنبشی یا اندوخته ای (پتانسیل) باشد. انرژی هرگز نابود نمی شود، بلکه از صورتی به صورتی دیگر در می آید. بسیاری از دستگاه هایی که برای آسان کردن کارها از آن ها بهره می گیریم، صورتی از انرژی را به صورتی دیگر در می آورند.

به مجموعه فعالیتهای تخصصی اعم از محاسبه، برآورد و اجرا که به منظور یکپارچه سازی اهداف کلان یا خرد انرژتیک سازمان باکاربردهای اصلی تعیین شده، انجام می شود مهندسی انرژی اطلاق می گردد.

در مهندسی انرژی کاربرد ابزارهایی نظیر شبیه سازی، مدلسازی، بهینه سازی و اجرای پایلوت به کار گرفته می شوند و تمرکز بر اجرای پروژه های صرفه جویی است.

مدیریت انرژی در گیلان

  شرکت فنی مهندسی توان رسانای کادوس در استان گیلان با بهره‌گیری از سوابق طولانی و تجربیات ارزشمند کارشناسان خود در زمینه ممیزی و مدیریت انرژی در گیلان و رشت ، بنا دارد تا در راستای گسترش دانش و فرهنگ‌سازی مستمر استفاده بهینه از انرژی در بخش‌های مختلف صنعتی، تجاری، خانگی، کشاورزی و …، همپای سایر شرکت‌های پیش‌کسوت در این عرصه، گام‌های موثری بردارد. در این راستا، مطابق برنامه‌‌ریزی‌های صورت گرفته، مفاهیم پایه‌ای و کاربردی این صنعت در قالب سلسله بحث‌های سازماندهی شده و متوالی، به هموطنان گرامی ‌ارائه خواهد شد. همچنین تلاش جدی در ایجاد بستر عملیاتی و فنی بکارگیری روش‌های ممیزی و مدیریت انرژی در بخش‌های مختلف مصرف‌کننده در کشور، از اولویت‌های اساسی این شرکت است. امید است این تلاش‌ها قدمی‌موثر در نیل به اهداف اصلی بهینه‌سازی مصرف انرژی در سراسر کشور قرار گیرد.

 

 • ﺷﺎﺧصهاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژي در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن

 

 • شورای جهانی انرژی (World Energy Council)

اتوماسیون ﺷـﻮرای ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺮژی ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1924 در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎء ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ و ﭘﺎﯾﺪار ذﺧﺎﺋﺮ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻧﺮژی در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.

 

 • اهداف شورای جهانی انرژی
 • اﻓـﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن
 • ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﻧﻮاع اﻧﺮژی
 • اﻧﺮژی و ﻧﻘﺶ آن در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
 • اﺛﺮات اﻧﺮژی ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی‌های اﻧﺮژی
 • ﺗﻌـﺪاد 103 ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ انرژی کشورها، ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺮژی بوده و ﺣﺪود 92% ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﻮرا ﺗﻌﻠﻖ دارد.

شرکت توان رسانای کادوی ، ارائه دهنده کلیه خدمات مدیریت انرژی در گیلان و رشت

کمیته ملی انرژی ایران

   ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ اﯾـﻨﮑﻪ در اﯾـﺮان ﺗﻮﻟـﯿﺪ و ﻣﺼـﺮف ﺳﻮختهای ‌‌‌‌‌ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻤﺪه‌ای دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻓـﺮاوان در ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪﯾﻞ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻄﻘﯽ از اﻧﻮاع اﻧﺮژی، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧـﺮژی ﯾﮑـﯽ از ﺿﺮوری‌ﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف در ﺳﯿﺎﺳت‌های ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻧﺮژی وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﺤﺴﻮب می‌ﮔﺮدد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻬﻢ، ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮد و از اﯾﻦ رو اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻓﺘﺮ بهینه‌سازی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر اﻧﺮژی ﮔﺮدﯾﺪ.

مدیریت انرژی در گیلان ، مدیریت انرژی در رشت | شرکت توان رسانا کادوس

اهداف دفتر بهینه‌سازی مصرف ، و مدیریت انرژی در گیلان

 

 • ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﮔﺬاری در اﻣﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی و ﺗﺪوﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ‌های مربوطه
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده اﻧﺮژی در ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ها، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﻧﺮژی‌ﺑﺮ و در ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺿﻪ
 • ﻓـﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﯿـﻨﻪ‌ﻫـﺎی اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻨﻄﻘﯽ از اﻧﺮژی و اراﺋﻪ روش‌های بهینه‌سازی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺑﺨﺶ‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ
 • ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮی و ﮐﺎرﺑﺮدی در بهینه‌سازی ﻣﺼﺮف
 • ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ‌های ﺑﺎ ﮐﺎرآﺋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ‌های اﻧﺮژی‌ﺑﺮ و ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
 • اﺟﺮای طرح‌های ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ‌های ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای طرح‌های بهینه‌سازی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺑﺨﺶ‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ
 • برنامه‌ریزی آموزشی در زمینه”مدیریت انرژی و آموزش گروه‌های مختلف و آگاه‌سازی عمومی”

 

بررسی وضعیت انرژی در ایران و جهان

 

  در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻈﯿﺮ ژاﭘﻦ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻧﻬﺎ دﯾﺮﺗﺮ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺷﺪت اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ، زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ. اﮔـﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ (ﺷﺪت اﻧﺮژی) روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛

 

درنتیجه: یا ﺑﺎزده اﻧﺮژی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﻬﺖ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷـﮑﻞ ﭘـﯿﺪا ﮐـﺮده اﺳـﺖ.

 

عوامل موثر در افزایش بازدهی و مدیریت انرژی در گیلان :

 • اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه‌وری اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺗﻮﻟـﯿﺪ
 • ﺑﮑﺎرﮔـﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳت‌ها ﺻﺤﯿﺢ از ﻃﺮف دوﻟﺖ

 

مدیریت انرژی در گیلان ، مدیریت انرژی در رشت | شرکت توان رسانا کادوس

مدیریت انرژی در گیلان ، مدیریت انرژی در رشت | شرکت توان رسانا کادوس

 

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻊ انرژی در گیلان و رشت:

   راهبرﯼ الگویی ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ ﺑﺮاﯼ اﺟﺮاﻳﯽ ﻧﻤﻮدن ﻃﺮح هاﯼ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ اﻧﺮژﯼ ﺑﺮاﺳﺎس پتانسیل های ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر:

 • اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺣﺎﻣﻠﻬﺎﯼ اﻧﺮژﯼ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻧﺮژﯼ
 • اﻓﺰاﻳﺶ بهره وری تولید
 • ﮐﺎهش اﻧﺘﺸﺎر ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ
 • کاهش هزینه های مصرف انرژی و تولید محصول

 

انرژی و محیط زیست

اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﻧﺮژﯼ اﺳﺖ و ﻳﻜﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮﯼ اﻣﺮوزﯼ، اﻧﺮژﯼ و ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزهاﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁن اﺳﺖ.

اﻟﮕﻮﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ درﺑﺨﺶ اﻧﺮژﯼ، هﻨﮕﺎﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ که ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ وکمترین ﺗﺨﺮﻳﺐ را در اﻳﻦ راﻩ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺮوزﻩ اکثر ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪکه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاهد و  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هاﯼ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺁب ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدﻩ،

اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎزهاﯼ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﯼ ﺗﻮازن اﻧﺮژﯼ زﻣﻴﻦ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دادﻩ و ﺑﻪ ﮔﺮم ﺷﺪن ﺁن ﻣﻨﺠﺮﺷﺪﻩ اﺳﺖ که در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ موجب ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺁب و هوایی مهمی خواهد ﺷﺪ انتظار نمی رود که میزان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ دﻣﺎ، رﺳﻮﺑﺎت و رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

 ارائه خدمات مدیریت انرژی در گیلان و رشت با بهترین کیفیت و دقت بالا ، شرکت توان رسانای کادوس

ﻣﺰاﻳﺎي اﻓﺰاﻳﺶراﻧﺪﻣﺎن اﻧﺮژی

در ﻳﻚ ﻧﮕﺎﻩ کلی،  ﻣﺰاﻳﺎي اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺮژي از دﻳﺪﮔﺎههاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد:

 • از دﻳﺪﮔﺎﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ : اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺮژي ﻣﻨﺠﺮ  می ﺷﻮد به:

                            کاهش هزینه های انرژی/ افزایش سطح رقابت/ افزایش بهره وری/ بهبود کیفیت/ افزایش سوددهی

 • از دﻳﺪﮔﺎﻩ ملی : اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺮژي ﻣﻨﺠﺮ  می ﺷﻮد به:

                           کاهش واردات انرژی/ اجتناب از هزینه های کاهش آلودگی/ صرفه جویی در منابع محدود انرژی/ بهبود  امنیت انرژی

 • از دﻳﺪﮔﺎﻩ جهانی : اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺮژي ﻣﻨﺠﺮ  می ﺷﻮد به:

                           کاهش آلاینده های جهانی/ پایداری و ماندگاری محیط زیست

مراحل اجرای مدیریت انرژی

 • برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مدیریت انرژی
 • ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ در واﺣﺪهاﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ از طریق اﻧﺪازهﮔﻴری ﺷﺪت جرﻳﺎن اﻧرژﯼ و ممیزی اﻧرژﯼ در ﺑﺨش هاﯼ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﯼ و خدماتی
 • شناسایی راهکارها و پتانسیل های بالقوه برای کاهش شدت مصرف انرژی
 • مشاوره و ارایه راهکارهای اصولی جهت بالفعل نمودن پتانسیل های شناسایی شده

 

 • ابزارهای لازم جهت کاربری مدیریت انرژی
 • نیروی کار متخصص
 • تجهیزات و آزمایشگاه اندازه گیری جریان انرژی
 • ابزارهای تحلیلی کارا
 • منابع و اعتبارات مالی برای اجرای طرح های بازیافت انرژی

 

 • دستاوردهای مدیریت جامع انرژی
 • ﺁﮔﺎﻩ ﺳﺎزﯼ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﺪوﻟﻮژﻳﻬﺎ و روش ﺷﻨﺎسی هاﯼ ﺟﺪﻳﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژی
 • ﺁﻣﻮزش اﺑﺰارهاﯼ ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن واﺣﺪهاﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯼ ﺁﻧﻬﺎ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ اﻧﺮژﯼ
 • ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردها و اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺮم هاﯼ اﻧﺮژﯼ در واﺣﺪهای ﺻﻨﻌﺘﯽ
 • ﺗﺸﺨﺼﻴﺺ راهکارهاﯼ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ اﻧﺮژﯼ در واﺣﺪهاﯼ صنعتی
 • ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هاﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت و ﻣﻴﺎن ﻣﺪت ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ اﻧﺮژی

 

مدیریت مصرف انرژی

   ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روﺷﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزﯼ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺑﻪ ﺳﻪ  ﮔﺮوﻩ تقسیم می شود:

گروه اول: روش هایی هستند که هزینه ای نداشته باشند مثلا استفاده درست از وسایل و دستگاه ها و مراقبت و نگهداری از آنها.

گروه دوم: روش هایی هستند که هزینه دارند اما این هزینه چندان زیاد نیست(روشهای کم هزینه) مانند تعمیر و نگهداری وسایل، اندازه گیری میزان مصرف انرژی در دستگاههای مختلف یک کارخانه و نظارت بر تغییر مصرف هر دستگاه، عایقکاری لوله ها و کانالها، اجرای برنامه های آموزشی در خصوص روش های کاهش انرژی.

ﮔﺮوﻩ سوم: روﺷﻬﺎﯼ پرهزینه هستند. در اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ در دﺳﺘﮕﺎهها، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁورد. ﻣﺜًﻼ اﮔﺮ ﮐﺎرﺧﺎنه ای ﮐﻬﻨﻪ و ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز و اﻣﮑﺎن ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ  اﻧﺮژﯼ، دﺳﺘﮕﺎههاﯼ ﺁﻧﺮا ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎههاﯼ ﻧﻮ ﺗﻌﻮﻳﺾ کرد یا دﺳﺘﮕﺎههاﯼ ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از اﺗﻼف اﻧﺮژﯼ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد ﻳﺎ اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ کهنه ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ باید ﺗﻤﺎم ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت  ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ و ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﺁن را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﺮد.

 • راهکارهای بهینه سازی مصرف
 • عایقکاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان (عایق کاری حرارتی سقف و دیوارهایی که با محیط بیرون در تماس هستند و یا فضاهایی که از نظر دمایی کنترل نمی شوند و سقف پیلوت الزامی است) با عایق های حرارتی معدنی (مانند پشم شیشه، پشم سنگ و پشم سرباره آهن )یا عایق های حرارتی پلیمری مانند پلی استایرن انبساطی (یونولیت) با ضخامت حداقل 5 سانتی متر
 • نصب پنجره های دوجداره با قاب های آلومینیومی PVC استاندارد
 • عایقهای حرارتی کانالهای هوا، لولههای تاسیسات و سیستم تولید آب گرم با عایقهای حرارتی معدنی یا عایقهای اسفنجی سلول بسته Aeroflex و k-flex
 • نصب سیستم های کنترل کننده موضعی دما نظیر شیرهای

ترموستات  روی رادیاتورها یا ترموستات های دیواری برای فن کویل

 • نصب سیستم های کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور

               اندازه گیری دمای هوای محیط

 

 

معرفی سیستم مدیریت مصرف

 

  در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻴﺪرﻫﺎي ﺧ ﺮوﺟﻲ ﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﺮق ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣـﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺎي ﻋﻤﺪه، ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎي ﺳﻪ ﻓﺎز دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ، ﺧﻮاﻧﺪه میﺷﻮﻧﺪ. ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎي ﺳﻪ ﻓﺎز ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻴﺪر را ﻣﻲﺧﻮاﻧﻨ ﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤـﺎﻳﺶ روي ﺻـﻔﺤﻪ LCD ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ، آﻧﻬﺎ را روي ﭘﻮرت ﺧﺮوﺟﻲ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ارﺳﺎل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ، ﺟﺮﻳﺎن، ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ و راﻛﺘﻴﻮ، اﻧﺮژي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ در ﺳﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ، دﻳﻤﺎﻧﺪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻄـﻲ و …  اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد.

  اﻳﻦ ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮرت ﺧﺮوﺟـﻲ ، ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗر اﺗـﺎقﻛﻨﺘﺮل، ارﺳﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺤﻴﻂ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد ﻛـﻪ از آن ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮدم، اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و …اشاره ﻧﻤﻮد.

  در اﺗﺎق ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻳﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را در دﻳﺴﻚ ﺳﺨﺖ ﺑﺼﻮرت ﻓﺎﻳﻞ ﺑﺎﻳﻨﺮي ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﻮاع ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ به ﺻﻮرت 24 ﻋﺪدي، ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺳﺎﻋﺘﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺎرا ﻣﺘﺮﻫﺎ، ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري در24 ﺳـﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷـﺘﻪ و … را در اﺧﺘﻴـﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮارﻣﻲدﻫﻨﺪ. 

ﻣﺰاﻳﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ های اﺳﺘﻔﺎده از سیستم مدیریت ﻣﺼﺮف

 • ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻤﺎم پارامترهای اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺼﺮف کننده در ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗر

   ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎده، وﺿـﻌﻴﺖ ﺷـﺒﻜﻪ ﺑـﺮق ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ را از ﻧﻈـﺮ ﭘـﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ وﻟﺘﺎژ، ﺟﺮﻳﺎن، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان و … ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآورد و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻏﻴـﺮ ﻋـﺎدي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ درﺟﻬﺖ اﺻﻼح آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 • ﺛﺒﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در کامپیوتر :

    ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺬﺷﺘﻪ واﺣﺪﻫﺎ و ﻧﻮع ﻣﺼﺮف و زﻣﺎن روﺷﻦ ﻳﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺖ و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣـﺪﻳﺮان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺷﻴﻔﺖ ﺷﺐ را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد.

  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺑـﺮق، ﭼﻨﻴﻦ   ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻛـﻮرهﻫـﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ یا ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه  ﻫﺎي ﺑﺰرگ در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﻴﻚ( 23  ﺗﺎ19 )  ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖ23 ﺷﺮوع ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﻛﻨﻨﺪ . وﻟﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﻴﻔﺖ ﺷﺐ ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛﺎر، در اﺑﺘﺪاي ﺷﻴﻔﺖ دﺳﺘﮕﺎه را روﺷﻦ ﻛﺮده و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق زﻳﺎدي را ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺛﺒـﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ میﺗﻮان ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ از اﻳﻦ ﻛﺎر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﺑﺎ ﺧﺎﻃﻴﺎن برخورد کرد.

 • مشاﻫﺪه ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻫﺮ واﺣﺪ و ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ کل:

   ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ دﻳﻤﺎﻧﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﻛﻨﺘﺮل و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺪار دﻳﻤﺎﻧﺪ ﻗﺮاردادي ﺑﺎ وزارت ﻧﻴﺮو را ﻛﺎﻫﺶ داد ﺗﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﻳﻤﺎﻧﺪ ﻛﻢ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻘـﺪار ﺗـﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻘﺪار دﻳﻤﺎﻧﺪ ﻗﺮارداد ﻣﻲﺗﻮان از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣـﺪن ﺟﺮﻳﻤـﻪ ﺗﺨﻄـﻲ از دﻳﻤﺎﻧـﺪ ﻣﺠـﺎز ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد.

 • برآورده کردن یکی از نیازهای اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO14000

  ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ (ISO 14000) در راﺳﺘﺎي ﻛﻢﻛﺮدن ﻣـﺼﺮف اﻧـﺮژي در ﺳﻨﺠﺶ ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم  ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ.

 • ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل

  ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﺘﻮر ﺑﺮروي ﺧﻄـﻮط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺑـﺮق ﻣـﺼﺮﻓﻲ، ﻗﻴﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه دﻗﻴﻖﺗﺮي ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاري ﺑـﺮ روي ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﻤﻚ زﻳﺎدي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

 • ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﺪه ﻗﺮاﺋﺖ :

   در اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار، ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه ﻳﻚ ﺣﺪ ﺑﺎﻻ و ﻳﻚ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻧﻤـﻮد .  ﺑـﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻳﻦ دو ﺣﺪ، ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه، ﺧﺎرج از ﺑﺎزه ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﺧﺮوﺟﻲ آﻻرم از ﻛﻨﺘﻮر ﺑرروي ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻳﺎ ﺑﻮق ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻳﺎ رﻟﻪﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ در ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻛﻨﺘﺮل داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﭘﺮاﺗـﻮر از وﺿﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮ  ﻋﺎدي ﺷﺒﻜﻪ و ﻳﺎ زﻳﺎد ﺷﺪن ﻣﺼﺮف ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ. اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻘﺪار دﻳﻤﺎﻧﺪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺰاﻳﺶ ﺑـﺎر از ﻣﻘـﺪار ﻣﺠـﺎز دﻳﻤﺎﻧـﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ نسبت به کم کردن بار کارخانه اقدام شود

  

شرکت توان رسانای کادوس مجری بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی در گیلان و رشت، ایجاد بسترسازی استاندارد ایزو 50001 ، برچسب گذاری انرژی انواع ساختمان ها در استان گیلان می باشد.