هدف از استقرار این استاندارد تعیین الزامات برای استقرار،اجرا،نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی در سازمان است. سازمان قادر خواهد بود یک رویکرد نظام مند برای دست یابی به بهبود مداوم عملکرد انرژی شامل:بازدهی انرژی،مصرف و اصلاح و استاندارد سازی تاسیسات  انرژی را پیاده سازی نماید.

این استاندارد الزامات قابل کاربرد در استفاده مصرف انرژی شامل اندازه گیری،مستند سازی،گزارش دهی،طراحی وتهیه خدمات برای تجهیزات،سیستم ها،فرآیندها و کارکنانی که در عملکرد انرژی تاثیر دارند را تعیین می کند.این استاندارد برای تمامی متغیرهای موثر برای عملکرد انرژی که قابل پایش بوده و به وسیله سازمان تحت تاثیر قرار می گیرند،کاربرد خواهند داشت.

مراحل کلی

بطور کلی در طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی مراحل زیر در نظر گرفته می شوند:

۱-      تعیین کمیته راهبری سیستم و تیم(کارگروه) انرژی شامل هماهنگ کننده(مسئول تیم) و سایر اعضاءآشنا به فرآیندها و مسائل فنی مرتبط با موضوع که وظیفه ایجاد،پیاده سازی و ابقاءسیستم مدیریت انرژی را با هدایت و راهنمایی مشاور عهده دار خواهند بود.

۲-      تدوین و طرح ریزی خط مشی انرژی سازمان و تعیین اهداف خرد و کلان سیستم مدیریت انرژی.

۳-      طراحی و برگزاری دوره های آموزشی موردنیاز در سطوح مختلف سازمان.

۴-      طراحی رویه های جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تهیه گزارشهای مرتبط با سطوح مصارف و هزینه های سیستم انرژی.

۵-      شناسایی و تعیین فرآیندها و تجهیزات و بخشهای مصرف کننده بارز انرژی و افراد تاثیرگذار بر عملکرد انرژی سازمان.

۶-      طرح ریزی فنی و ایجاد خطوط مبنا و تعیین شاخصهای عملکرد انرژی.

۷-      شناسایی و تعیین پتانسیل های صرفه جویی بر اساس تجزیه و تحلیل داده های انرژی، نتایج ممیزی انرژی و آرمان ها و اهداف انرژی.

۸-      تعیین برنامه های عملیاتی و پایش و اندازه گیری در سازمان برای کنترل عملکردها.

۹-      برنامه ریزی و برگزاری جلسات بازنگری مدیریت به منظور بررسی خط مشی،آرمانها و اهداف در نظر گرفته شده از یکسو و نتایج ممیزی ها و روند اجرای پروژ های صرفه جویی از سوی دیگر و تعیین تقدامات پیشگیرانه و اصلاحی مورد نیاز.

نتایج و مزایا

نتایج و مزایای اجرای پروژه  استقرار ISO ۵۰۰۰۱ و ممیزی انرژی تاسیسات به شرح ذیل می باشد:

۱-      ایجاد ساختارها و رویه های سیستماتیک برای جمع آوری،ثبت و تجزیه و تحلیل داده های انرژی به ویژه در ارتباط با مصرف کننده های اصلی انرژی.

۲-      ایجاد نگرش ساختاری در شناسایی فرصتهای صرفه جویی و دستیابی به راهکارهای موثر در بهبود انرژی.

۳-      ایجاد ساختار مناسب و علمی تصمیم گیری مبتنی بر تجزیه و تحلیل داده های انرژی اخذ شده برای ارزیابی وضعیت انطباق با معیار مصرف انرژی در استانداردهای ملی و بودجه بندی مناسب پروژه های صرفه جویی انرژی و به تبع آن مدیریت بهتر و موثرتر مصرف انرژی.

۴-      طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO ۵۰۰۰۱.

۵-ارتقاء سطح فرهنگ مصرف در بخشهای مختلف به جهت آموزشهای پیش از اجرا،حین اجرا و پس از استقرار الزامات سیستم مدیریت انرژی در سازمان.

شرکت فنی و مهندسی توان رسانای کادوس نماینده انحصاری شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات در اجرای طرح مدیریت سبز، ممیزی انرژی، تعیین و برچسب انرژی و استقرار استاندارد ISO50001 در استان گیلان راه را برای همشهریان عزیز آسان نموده است.