گواهی نامه برچسب انرژی ساختمان:

برچسب انرژی ساختمان، سندی است که بیانگر میزان کارایی انرژی ساختمان می‌باشد. این گواهی که توسط بازرس انرژی ساختمان تایید شده است، براساس استاندارد ملی ایران به شماره های 14253 و 14254 بترتیب برای ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی صادر می‌گردد. با توجه به گران شدن حامل های انرژی فرایند برچسب و ممیزی انرژی در استان گیلان به خصوص برای ادارجات  و سازمان ها در روند کنترل هزینه ها بسیار اثرگذار خواهد بود.

برچسب انرژی ساختمان در استان گیلانبرچسب انرژی ساختمان روشی موثر و کارا برای فهم و انتقال سطح بهره ­وری انرژی ساختمان برای مالکان است. الصاق برچسب انرژی در ساختمان های موجود نیاز به ممیزی انرژی یک ساختمان از طریق جمع آوری داده‌های عملی و مصارف انرژی (گاز، برق، سوخت و …) برای یک ساختمان در طول یک دوره زمانی مشخص معمولا حداقل یک سال، براساس کاربری ساختمان، نوع استفاده و اقلیم دارد. ممیزی و مانیتورینگ به مالکان ساختمان کمک می‌کند که استفاده از انرژی را مدیریت کرده و نهایتا تصمیمات آگاهانه ­ای را در راستای کاهش هزینه­ های انرژی و انتشار گازهای گلخانه­ ای بگیرند.

شرکت فنی و مهندسی توان رسانای کادوس به نمایندگی شرکت مورد تایید اداره استاندارد شرایط بازرسی با ارائه برچسب انرژی انواع ساختمان را در استان گیلان فراهم نموده است و تا کنون برای اداراتی در سطح استان انجام شده است مانند اداره ثبت احوال و…

ممیزی انرژی با ارائه برچسب انرژی در گیلان

  ویرایش اول استاندارد برچسب انرژی ساختمان در سال 1390 و در دو بخش استاندارد برچسب انرژی ساختمانهای مسکونی به شماره ISIRI 14253 و استاندارد برچسب انرژی ساختمانهای غیر مسکونی به شماره ISIRI 1454 تدوین و منتشر گردید. این استاندارد هم ساختمانهای موجود و هم ساختمانهای جدید الاحداث را در بر می گرفت، در انتهای همین مطلب فایل استاندارد ارائه شده است. بعد از آن در سال 1401 مجددا استاندارد برچسب انرژی ساختمان بازنگری گردید و دامنه شمول آن فقط ساختمانهای موجود می باشد و ساختمانهای جدیدالاحداث براساس دسته بندی موجود در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان به سه گروه مشتمل بر ساختمانهای منطبق با ضوابط مبحث 19 با نام اختصاری EC و ساختمانهای کم مصرف +EC و ساختمانهای بسیار کم مصرف ++EC تقسیم می گردند.

در ویرایش سال 1401 استاندارد برچسب انرژی ساختمان موارد زیر تدوین و منتشر گردید.

– ساختمانهای مسکونی – تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی INSO 14253

– ساختمانهای غیر مسکونی – تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی  – قسمت 1: الزامات کلی INSO 14254-1

– ساختمانهای غیر مسکونی – تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی  – قسمت 2: ساختمانهای اداری INSO 14254-2

– ساختمانهای غیر مسکونی – تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی  – قسمت 3: ساختمانهای آموزشی INSO 14254-3

ممیزی انرژی براساس استاندارد ISO50001

  هدف از استقرار این استاندارد تعیین الزامات برای استقرار،اجرا،نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی در سازمان است. سازمان قادر خواهد بود یک رویکرد نظام مند برای دست یابی به بهبود مداوم عملکرد انرژی شامل:بازدهی انرژی،مصرف و اصلاح و استاندارد سازی تاسیسات  انرژی را پیاده سازی نماید.

این استاندارد الزامات قابل کاربرد در استفاده مصرف انرژی شامل اندازه گیری،مستند سازی،گزارش دهی،طراحی وتهیه خدمات برای تجهیزات،سیستم ها،فرآیندها و کارکنانی که در عملکرد انرژی تاثیر دارند را تعیین می کند.این استاندارد برای تمامی متغیرهای موثر برای عملکرد انرژی که قابل پایش بوده و به وسیله سازمان تحت تاثیر قرار می گیرند،کاربرد خواهند داشت.

مراحل کلی

بطور کلی در طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی مراحل زیر در نظر گرفته می شوند:

۱-      تعیین کمیته راهبری سیستم و تیم(کارگروه) انرژی شامل هماهنگ کننده(مسئول تیم) و سایر اعضاءآشنا به فرآیندها و مسائل فنی مرتبط با موضوع که وظیفه ایجاد،پیاده سازی و ابقاءسیستم مدیریت انرژی را با هدایت و راهنمایی مشاور عهده دار خواهند بود.

۲-      تدوین و طرح ریزی خط مشی انرژی سازمان و تعیین اهداف خرد و کلان سیستم مدیریت انرژی.

۳-      طراحی و برگزاری دوره های آموزشی موردنیاز در سطوح مختلف سازمان.

۴-      طراحی رویه های جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تهیه گزارشهای مرتبط با سطوح مصارف و هزینه های سیستم انرژی.

۵-      شناسایی و تعیین فرآیندها و تجهیزات و بخشهای مصرف کننده بارز انرژی و افراد تاثیرگذار بر عملکرد انرژی سازمان.

۶-      طرح ریزی فنی و ایجاد خطوط مبنا و تعیین شاخصهای عملکرد انرژی.

۷-      شناسایی و تعیین پتانسیل های صرفه جویی بر اساس تجزیه و تحلیل داده های انرژی، نتایج ممیزی انرژی و آرمان ها و اهداف انرژی.

۸-      تعیین برنامه های عملیاتی و پایش و اندازه گیری در سازمان برای کنترل عملکردها.

۹-      برنامه ریزی و برگزاری جلسات بازنگری مدیریت به منظور بررسی خط مشی،آرمانها و اهداف در نظر گرفته شده از یکسو و نتایج ممیزی ها و روند اجرای پروژ های صرفه جویی از سوی دیگر و تعیین تقدامات پیشگیرانه و اصلاحی مورد نیاز.

نتایج و مزایا

نتایج و مزایای اجرای پروژه  استقرار ISO ۵۰۰۰۱ و ممیزی انرژی تاسیسات به شرح ذیل می باشد:

۱-      ایجاد ساختارها و رویه های سیستماتیک برای جمع آوری،ثبت و تجزیه و تحلیل داده های انرژی به ویژه در ارتباط با مصرف کننده های اصلی انرژی.

۲-      ایجاد نگرش ساختاری در شناسایی فرصتهای صرفه جویی و دستیابی به راهکارهای موثر در بهبود انرژی.

۳-      ایجاد ساختار مناسب و علمی تصمیم گیری مبتنی بر تجزیه و تحلیل داده های انرژی اخذ شده برای ارزیابی وضعیت انطباق با معیار مصرف انرژی در استانداردهای ملی و بودجه بندی مناسب پروژه های صرفه جویی انرژی و به تبع آن مدیریت بهتر و موثرتر مصرف انرژی.

۴-      طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO ۵۰۰۰۱.

۵-ارتقاء سطح فرهنگ مصرف در بخشهای مختلف به جهت آموزشهای پیش از اجرا،حین اجرا و پس از استقرار الزامات سیستم مدیریت انرژی در سازمان.

شرکت فنی و مهندسی توان رسانای کادوس نماینده انحصاری شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات در اجرای طرح مدیریت سبز، برچسب و ممیزی انرژی و استقرار استاندارد ISO50001 در استان گیلان راه را برای همشهریان عزیز آسان نموده است.

پروژه ها