اجرای سیستم اتصال زمین و همبندی

الکترود زمین برای انشعاب برق فشار ضعیف

Earthing Equipment

الکترود زمین برای انشعاب برق فشار ضعیف، اعم از این­که انشعاب برق مشترک تک­فاز یا سه ­فاز باشد، باید حداقل یک اتصال زمین ایمنی برای آن پیش ­بینی شود. در شهرها، شهرک­ ها و مجموعه ­ها با توجه به شرایط ذکر شده در زیر الکترود اتصال زمین می ­تواند از نوع اساسی یا از نوع ساده باشد، که عبارتند از:

 

ردیف

مشترکین با کنتور برق(آمپر)

تعداد الکترود نوع الکترود عمق(متر) نوع زمین
1 تکفاز یا سه فاز تا 32 آمپر 1 ساده حداقل 2 بکر
2 32 آمپر بالاتر تا 75 متر سه فاز یا مجموعه‌هایی دارای چندین مشترک که کنتورهای آنها در یک نقطه متمرکز باشد و جمع جریان‌های نامی کنتورهای هر فاز با اعمال ضریب همزمانی از 75 آمپر تجاوز نکند 1 ساده 4 بکر
2 ساده 2 متر و حداقل فاصله 4 متر از یکدیگر بکر
3 بیش از 75 آمپر سه فاز یا مجموعه‌های دارای چندین مشترک که کنتورهای برق آنها در یک نقطه متمرکز باشد و جمع جریان‌های نامی کنتورهای هر فاز با اعمال ضریب همزمانی از 75 آمپر تجاوز کند از یک اتصال زمین اساسی یا اتصال زمین مشابه ترانسفورماتور تغذیه کننده(پ-1-10-4) استفاده شود
4 در مورد مجموعه‌هایی که کنتورهای برق آن‌ها در بیش از یک نقطه متمرکز یا بصورت انفرادی نصب شده و فاصله آن‌ها نیز بیش از 8 متر باشد، هر نقطه تمرکز یا کنتور انفرادی یک مشترک به‌حساب می‌آید و در مورد آنها طبق ردیف 1 و 2 و 3 فوق‌الذکر عمل خواهد شد.

                               

               اجرای سیستم اتصال زمین، همبندی و صاعقه گیر در استان گیلان